Rozvoj zaměstnanců v hotelnictví: případová studie hotelu na letišti

Název práce: Employee development at hotel industry: Case Study of airport hotel
Autor(ka) práce: Shevchenko, Olga
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the employee development processes at the specific company in the hotel industry, more precisely the airport hotel. The theoretical part consists of the literature review on the topic of employee development at the hotel industry, including its importance, the types of employee development techniques most commonly used by the hotels, as well as the planning and the evaluation methods of the training and development. The practical part represents a case study of the airport hotel, based on the semi-structured interviews with the hotel’s managers, Human Resources department and current employees. The thesis provides an extensive evaluation of the current employee development techniques used at the specific hotel, and in the end, it provides recommendations on improvements of the employee development processes.
Klíčová slova: Hotel industry; Training methods; Human resources; Employee development
Název práce: Rozvoj zaměstnanců v hotelnictví: případová studie hotelu na letišti
Autor(ka) práce: Shevchenko, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit procesy rozvoje zaměstanců v konkrétní společnosti, přesneji v hotelu na letiští. Teoretická část se skládá z přehledu literatury o tématu rozvoje zaměstnanců v hotelnictví, včetně jeho významu, typů metod rozvoje zaměstnanců které jsou nejčastěji používané hotely, jakož i metody plánování a hodnocení vzdělávání a rozvoje. Praktická část představuje případovou studii hotelu na letišti provedenou na základě polostrukturovaných rozhovorů s hotelovými manažery, oddělením lidských zdrojů a současnými zaměstnanci. Práce poskytuje rozsáhlé hodnocení současných technik rozvoje zaměstnanců používaných v konkrétním hotelu a nakonec poskytuje doporučení pro zlepšení procesů rozvoje zaměstnanců.
Klíčová slova: Rozvoj zaměstnanců; Hotelnictví; Vzdělávací metody; Lidské zdroje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 23. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61304/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: