Gamifikace v řízení lidských zdrojů

Název práce: Gamification in human resource management
Autor(ka) práce: Kachur, Nataliya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main purpose of this bachelor thesis is to define, overview and explain a global megatrend - gamification in human resource management. Firstly, the work will define gamification from the academic point of view. The next goal of this work is to explain how gamification can be applied in such HR activities as recruitment, assessment and motivation. These activities where influenced by gamification most of all. The work is divided into three main parts. The first part defines gamification, its related terms and stages of gamification strategy. The second part is dedicated to gamification in HR management. It is divided into three chapters, that explain how gamification is applied in three activities of HR management. Every chapter is strengthened by a case study of a famous international company. The last chapter analyzes gamification in HR, overviews ethical issues connected with the topic, and provides the reader a recommendations on how to create a successful gamification strategy.
Klíčová slova: Gamification; human resource management; game context; game design; recruitment; assessment; motivation
Název práce: Gamifikace v řízení lidských zdrojů
Autor(ka) práce: Kachur, Nataliya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je definovat, udělat přehled a vysvětlit globální trend – Gamifikace v řízení lidských zdrojů. Na začátku práce se vymezí gamifikace z akademického hlediska. Dalším cílem této práce je vysvětlit, jak může být gamifikace aplikovaná v jednotlivých činnostech lidských zdrojů (získávaní, hodnocení a motivace pracovníků). Tyto aktivity byly nejvíce ovlivněné gamifikací. Práce je rozdělená do třech částí. První část definuje gamifikaci, související pojmy a fáze gamifikační strategie. Druhá část je věnována použití tohoto trendu v řízení lidských zdrojů, rozděluje se na tři kapitoly, které vysvětlují, jakým způsobem se aplikuje gamifikace ve činnostech řízení lidských zdrojů. Každá kapitola je posílena o případovou studii známe mezinárodní společnosti. Poslední část práce analyzuje gamifikaci v LZ, dělá přehled o etických otázkách souvisejících s tématem a poskytuje čtenáři doporučení, jak vytvořit úspěšnou gamifikační strategii.
Klíčová slova: management lidských zdrojů; hodnoceni pracovníků; herní kontext; herní design; motivace pracovníků; Gamifikace; získávaní pracovníků

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 5. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65408/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: