Mezinárodní obchodní vyjednávání - vliv prodejních technik a dalších faktorů na jeho výsledek

Název práce: Mezinárodní obchodní vyjednávání - vliv prodejních technik a dalších faktorů na jeho výsledek
Autor(ka) práce: Pešinová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu a úrovně českých obchodníků působících v mezinárodním prostředí, posouzení znalosti a schopnosti používat prodejní metody a vyjednávací taktiky v praxi. Zabývá se také vlivem taktik, strategií, kultury a dalších faktorů na výsledek jednání. Praktická část, která vychází z teoretických poznatků, se zaměřuje na zkoumání historického vývoje a aktuální situace mezi českými obchodníky. Na základě zjištění získaných z provedeného výzkumu jsou podány návrhy na zefektivnění používání těchto metod a taktik v praxi a na možné zlepšení celkové úrovně českých obchodníků působících na mezinárodním trhu.
Klíčová slova: mezinárodní vyjednávání; prodejní strategie; čeští obchodníci; vyjednávací taktiky
Název práce: International business negotiation - the influence of sales techniques and other factors on its result
Autor(ka) práce: Pešinová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is analysis of current situation and standards of Czech businessmen and businesswomen working in inernational environment, evaluation of their knowledge and ability to use sales techniques and negotiating tactics in practice. It focuses on how these methods, culture and other factors influence overall result of negotiation. Practical part, which is based on theoretical knowledge, describes research of historical development and current situation among Czech merchandisers. Based on the findings gained from the research, various suggestions for both increasing efficacy of usage of these methods as well as for improving the level of these Czech merchandisers working in international environment, are introduced.
Klíčová slova: international business negotiation; sales techniques; negotiation tactics; Czech merchandisers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 28. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62979/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: