Evropská migrační politika v teorii a praxi

Název práce: Evropská migrační politika v teorii a praxi
Autor(ka) práce: Krlišová, Zdeňka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Fleissner, Kamil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na charakteristiku imigrační politiky Evropské unie v kontextu současné migrační krize zejména v letech 2015–2017, která vyvolala debaty o kvalitě fungování evropské imigrační politiky. Hlavním cílem práce je zjistit, zda postupný přesun imigrační politiky na nadnárodní úroveň přináší pozitivní výsledky a vede k racionalizaci imigrační politiky. Tyto pozitivní výsledky by se pak měly odrážet v posunu veřejného mínění, které přestává vnímat imigraci pouze jako hrozbu. Práce přináší ucelený náhled na migrační krizi v rámci vymezených teorií a konkrétně analyzuje reakce vlád a veřejného mínění v Německu, Itálii a České republice.
Klíčová slova: migrace; imigrační politika; uprchlická krize; Evropská unie; supranacionalizace
Název práce: European Migration Policy in Theory and Practice
Autor(ka) práce: Krlišová, Zdeňka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Fleissner, Kamil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the characteristics of the European Union immigration policy in the context of the current migration crisis, especially in the years 2015-2017, which triggered debates about the quality of the functioning of the European immigration policy. The aim of the thesis is to find out whether the sequential transfer of immigration policy to the supranational level brings positive results and leads to the rationalization of immigration policy. These positive outcomes should then be reflected in a shift in public opinion that stops perceiving immigration as a threat. The thesis provides a comprehensive view of the migration crisis within defined theories and specifically analyses the reactions of governments and public opinion in Germany, Italy and the Czech Republic.
Klíčová slova: European Union; supranationalization; migration; immigration policy; refugee crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 6. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62848/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: