Firemní kultura britské společnosti Lake Vyrnwy Hotel & Spa

Název práce: Firemní kultura britské společnosti Lake Vyrnwy Hotel & Spa
Autor(ka) práce: Vojtěchová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je popis a zhodnocení firemní kultury britské společnosti Lake Vyrnwy Hotel and Spa. Úvodní kapitola je zaměřena na výklad pojmů souvisejících s firemní kulturou, národní kulturou a etickým kodexem. Druhá kapitola se věnuje britské firemní kultuře, uvádí zvyklosti a zásady etikety britských podnikatelů a popisuje rozdíly mezi českou a britskou firemní kulturou. Poslední kapitola je praktickou částí bakalářské práce. Charakterizuje firemní kulturu hotelu Lake Vyrnwy a interpretuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno za pomoci hotelového personálu.
Klíčová slova: britská firemní kultura; britská firemní etiketa; hotelová firemní kultura; firemní kultura; etický kodex
Název práce: Corporate culture of british company - Lake Vyrnwy Hotel & Spa
Autor(ka) práce: Vojtěchová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of bachelor thesis is decription and evaluation of corporate culture of british company Lake Vyrnwy Hotel and Spa. First chapter is focused on interpretation of terms related with corporate culture, national culture and code of ethics. The second chapter deals with british corporate culture, presents customs and rules of etiquette of british businessmen and decribes differences between czech and british corporate culture. The last chapter is practical part of the bachelor thesis. It characterizes corporate culture of Lake Vyrnwy hotel and interprets results of a questionnare which was given to the hotel personnel.
Klíčová slova: code of ethics; british corporate culture; corporate culture of hotel; corporate culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 6. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 21. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62480/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: