Problematika dojíždění za prací v socioekonomických souvislostech

Název práce: Problematika dojíždění za prací v socioekonomických souvislostech
Autor(ka) práce: Doležal, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je prezentace aktuálních analýz dojíždění za prací a shrnutí stávajících trendů této problematiky. Praktická část práce prezentuje výsledky také v nově zpracovaných ukazatelích z veřejně dostupných databází, zdrojů a diskutuje o mobilitě osob za prací v Jihočeském kraji a širším okolí.Pracovní mobilita osob je prezentována v socioekonomických ukazatelích vzdělání, celkové nezaměstnanosti, obyvatelstva podle zaměstnání, hrubých výdělků a obyvatelstva pod hranicí chudoby. Hlavní částí práce je analýza některých ukazatelů a studie konkrétních případů.
Klíčová slova: okolí Jihočeského kraje; dojíždění; práce; socio-ekonomika
Název práce: The Issue of Commuting for Work in Socio-economic Contexts
Autor(ka) práce: Doležal, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to present current analysis of commuting and summarize the current trends of this issue. The practical part of the thesis also presents the results in newly prepared indicators from publicly available databases, sources and discusses the mobility of persons for work in the Jihočeský kraj and the wider area. Commuting of people for work is presented in socio-economic indicators of education, total unemployment, inhabitants in population by occupation, gross earnings and population below the poverty line. The main part of the thesis is the analysis of some indicators and study of some cases.
Klíčová slova: around Jihočeský kraj; commute; work; socio-economic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2018
Datum podání práce: 27. 3. 2019
Datum obhajoby: 16. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65855/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: