Dědické právo v ČR - nové právní instituty zavedené v OZ

Název práce: Dědické právo v ČR - nové právní instituty zavedené v OZ
Autor(ka) práce: Šimek, Jáchym
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Kříž, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá novými hmotněprávními instituty dědického práva, které zavedl současný občanský zákoník. Práce se nevěnuje komplexně právní úpravě dědického práva v České republice, ale zaměřuje se pouze na nejvýznamnější změny a novinky. Důraz je kladen především na instituty odkazu a dědické smlouvy. Teoretické části jsou doplňovány praktickými příklady, jejichž cílem je přiblížit danou problematiku, popřípadě poukázat na nedostatky současné právní úpravy.
Klíčová slova: občanský zákoník; dědictví; zůstavitel; pozůstalost; pořízení pro případ smrti; odkaz; závěť; dědická smlouva
Název práce: Law of succession in the Czech Republic – new legal institutes established in Civil Code
Autor(ka) práce: Šimek, Jáchym
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Kříž, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis deals with the new substantive institutes of a law of succession, which were implemented by current Civil Code. Bachelor thesis is not covering the complex legislation of a law of succession in the Czech Republic, but it focuses only on the most important changes and novelties. The emphasis is on the institutes of legacy and contact of succession. Theoretical parts are complemented by the practical cases, whose main objective is to give an insight into given issues, alternatively to point out the deficiencies in legislation.
Klíčová slova: inheritance; testator; succession; legacy; will; contract of succession; Civil Code; disposition of property upon death

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63196/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: