Consumer Behavior in the Sharing Economy – Airbnb Consumer Adoption Factors

Název práce: Consumer Behavior in the Sharing Economy – Airbnb Consumer Adoption Factors
Autor(ka) práce: de Almeida Santos Sobreira, Leonor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The growth of the accommodation sector in the sharing economy and the change of behavior from the consumer’s side in the way they trust peer-to-peer services made the main goal of this study, which provides a deeper overview of the practical case of Airbnb consumer adoption factors. The use of a mixed research methodology was applied, including a quantitative and qualitative research and analysis to extract the relevant insights from the consumers. Airbnb faces now the challenge to compete with new entrants in the sharing econo-my market like HomeAway and still needs to improve its website design and interac-tion. Most of the consumers choose Airbnb mainly for the price, the accommodation amenities and the location, leaving as major non-adoption factor the lack of trust in the hosts.
Klíčová slova: sharing economy; consumer behavior; trust; Airbnb
Název práce: Consumer Behavior in the Sharing Economy – Airbnb Consumer Adoption Factors
Autor(ka) práce: de Almeida Santos Sobreira, Leonor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Rychlý rozvoj sdílené ekonomiky v oblasti ubytování i změny v chování spotřebitelů, především pak vzájemné důvěry obou stran poskytujících službu, jsou předmětem mé diplomové práce, která zkoumá adaptabilitu spotřebitelů ve sdílené ekonomice na příkladu Airbnb.Abych zjistila relevantní informace o chování spotřebitelů, využila jsem kombinaci kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody,Mezi hlavní výzvy, kterým Airbnb v současné době čelí patří konkurence firem nově vstupujících na trh sdílné ekonomiky jako HomeAway a potřeby vylepšit design a in-teraktivitu svých webových stránek. Většina spotřebitelů volí Airbnb především kvůli ceně, vybavení ubytovacích zařízení a jejich lokalitě, zatímco hlavní adaptivní faktor, nedostatek důvěry vůči hostiteli, zůstává opomíjen.
Klíčová slova: sdílená ekonomika; důvěra; Airbnb; spotřebitelské chování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62095/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: