Role pracovní organizace v kvalitě života zaměstnanců

Název práce: Role pracovní organizace v kvalitě života zaměstnanců
Autor(ka) práce: Heilandová, Ilona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Sedláková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zjistit, jakou roli hraje pracovní organizace v celkové kvalitě života jejích zaměstnanců, a posoudit důležitost vybraných oblastí a aspektů kvality života a spokojenost s nimi u zaměstnanců vybrané organizace. Dalším cílem je na základě výsledků statistického šetření navrhnout vhodná opatření, která povedou ke zlepšení kvality pracovního života zaměstnanců a organizačního prostředí. Teoretická část práce je věnována konceptu společenské odpovědnosti organizací, jejímiž aktivitami je možné vhodně působit na kvalitu pracovního života a vytvářet vhodné organizační prostředí. Další část je věnována kvalitě života, konkrétně jejím oblastem, aspektům, možnostem měření a zvláštní část je věnována kvalitě pracovního života. V rámci praktické části byla data získána prostřednictvím obsahové analýzy všech dostupných dokumentů organizace, osobního rozhovoru s vedením organizace a jako poslední bylo provedeno dotazníkové šetření zkoumající kvalitu života zaměstnanců a významnost společenské odpovědnosti organizací pro zaměstnance. Bylo zjištěno, že organizace v životě zaměstnanců hraje významnou roli a zaměstnanci ji vnímají jako důležitou. Výsledky dále odhalují možnou souvislost mezi kvalitou pracovního života a úrovní aktivit sociální oblasti společenské odpovědnosti organizací. Práce jednak přináší důležité poznatky o organizaci a jejích zaměstnancích, jednak praktická doporučení pro zlepšení organizačního prostředí.
Klíčová slova: kvalita života; kvalita pracovního života; pozitivní psychologie; společenská odpovědnost organizací; DUSIN
Název práce: Role of labour organization in the quality of life for employees
Autor(ka) práce: Heilandová, Ilona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Sedláková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor's Degree Work is to determine what role an employer plays in the overall quality of life of its employees and to assess the importance of selected areas and aspects of the quality of life and satisfaction with them among a selected employer’s employees. Another aim is based on the results of a statistical examination to propose appropriate measures that will lead to improvement of the quality of the work lives of employees and the organisation’s environment. The theoretical part of the work is devoted to the concept of corporate social responsibility, involving activities which can benefit the quality of the employees’ work lives and create an appropriate work environment. Another part is devoted to the quality of life, specifically its areas, aspects and measuring options, and a separate part is devoted to the quality of working life. Within the practical part, the data were obtained via a content analysis of all available documents of the organisation and personal conversations with the organisation's management, and finally a questionnaire survey was carried out to examine the quality of employees’ lives and the importance of an organisation’s corporate social responsibility for employees. It was determined that an organisation plays a major role in the lives of employees and that employees perceive it as important. The results also reveal the possible correlation between quality of work lives and social activities within the scope of corporate social responsibility. Work yields important findings about the organisation and its employees, including practical recommendations for improving the organisation's environment.
Klíčová slova: quality of working life; positive psychology; DUSIN; corporate social responsibility; quality of life

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 24. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61110/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: