Analýza vánočních reklam z hlediska využití emocionálních apelů

Název práce: Analýza vánočních reklam z hlediska využití emocionálních apelů
Autor(ka) práce: Hrušková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou emocionálních apelů ve vánočních reklamách. Cílem této práce je analýza využití emocionálních apelů ve vánočních reklamách a analýza vnímání těchto reklam vybraným spotřebitelským segmentem, kterým jsou v tomto výzkumu studenti vysokých škol. Teoretická část práce se zabývá důvody pro tvorbu vánočních reklam a jejich zacílením. Literární rešerše dále diskutuje jednotlivé emocionální apely (humor, erotika, vřelost a strach) a jejich použití v reklamách. Metodická část práce se věnuje použitým metodám – eye tracking a polostrukturované hloubkové rozhovory. V praktické části práce jsou zhodnoceny a interpretovány výsledky pomocí fixačních map, heat map a získaných poznatků z rozhovorů.
Klíčová slova: emocionální apel; eye tracking; vánoční reklama; emoce
Název práce: Analysis of Christmas commercials in terms of the use of emotional appeals
Autor(ka) práce: Hrušková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of emotional appeals in Christmas commercials. The goal of this thesis is to analyse the use of emotional appeals in Christmas commercials and to analyse the perception of these commercials by the selected consumer segment, which is universities students in this research. The theoretical part deals with the reasons for making Christmas commercials and their targeting. Literary research also discusses emotional appeals (humor, eroticism, warmth and fear) and their use in commercials. The methodical part deals with the used methods – eye tracking and semi-structured in-depth interviews. In the practical part of the thesis the results are evaluated and interpreted by using gaze plots, heat maps and acquired knowledge from interviews.
Klíčová slova: emotional appeal; eye tracking; Christmas commercial; emotion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2017
Datum podání práce: 28. 4. 2018
Datum obhajoby: 31. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60527/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: