Porovnání vybraných nástrojů pro datové modelování pro podporu výuky předmětu 4IT218 – Databáze

Název práce: Porovnanie vybraných nástrojov pre dátové modelovanie pre podporu výuky predmetu 4IT218 – Databáze
Autor(ka) práce: Protivňaková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, výberom a porovnaním vhodných nástrojov pre dátové modelovanie pre podporu výuky predmetu 4IT218 – Databáze na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Práca môže tak isto slúžiť ako zdroj informácií a prehľad aktuálnych nástrojov na trhu či už desktopových alebo online.Prvá časť práce je zameraná na analýzu aktuálnej situácie na trhu v oblasti desktopových a online nástrojov pre dátové modelovanie a výberom tých, ktoré sú svojou charakteristikou a funkcionalitou vhodné pre výuku predmetu 4IT218 – Databáze. Výber vhodných nástrojov prebehol na základe predvýberových kritérií.Druhá časť práce sa venuje stanoveniu hodnotiacich kritérií pre porovnanie nástrojov podľa požiadaviek na funkcionalitu nástroja pre dátové modelovanie, využiteľného v rámci predmetu 4IT218 – Databáze. Posledná časť práce sa venuje porovnaniu dvoch vybraných nástrojov z každej oblasti, s nástrojom aktuálne používaným na predmete 4IT218 – Databáze, PowerDesignerom, na základe stanovených kritérií. Nástroje, resp. ich funkcionality sú bodovo ohodnotené a ten, ktorý v hodnotení dopadol najlepšie je odporúčaný, ako nástroj vhodný pre potreby výuky predmetu Databáze a zároveň z výsledkov vyplynulo, ktoré nástroje sú pre výuku daného predmetu vhodné, či naopak nevhodné.
Klíčová slova: CASE nástroje; dátové modelovanie; entity-relationship model; nástroje pre dátové modelovanie; trh nástrojov
Název práce: Porovnání vybraných nástrojů pro datové modelování pro podporu výuky předmětu 4IT218 – Databáze
Autor(ka) práce: Protivňaková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, výběrem a srovnáním vhodných nástrojů pro datové modelování pro podporu výuky předmětu 4IT218 – Databáze na Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce může také sloužit jako zdroj informací a přehled aktuálních nástrojů na trhu ať už desktopových nebo online.První část práce je zaměřena na analýzu aktuální situace na trhu v oblasti desktopových a online nástrojů pro datové modelování a výběrem těch, které jsou svou charakteristikou a funkcionalitou vhodné pro výuku předmětu 4IT218 – Databáze. Výběr vhodných nástrojů proběhl na základě předvýběrových kritérií.Druhá část práce se věnuje stanovení hodnotících kritérií pro porovnání nástrojů dle požadavků na funkcionalitu nástroje pro datové modelování, využitelného v rámci předmětu 4IT218 – Databáze. Poslední část práce se věnuje srovnání dvou vybraných nástrojů z každé oblasti, s nástrojem aktuálně používaným na předmětu 4IT218 – Databázi, PowerDesignerem, na základě stanovených kritérií. Nástroje, resp. jejich funkcionality jsou bodově ohodnoceny a ten, který v hodnocení dopadl nejlépe je doporučován jako nástroj vhodný pro potřeby výuky předmětu Databáze a zároveň z výsledků vyplynulo, které nástroje jsou pro výuku daného předmětu vhodné, či naopak nevhodné.
Klíčová slova: datové modelování; CASE nástroje; entity-relationship model; nástroje pro datové modelování; trh nástrojů
Název práce: Comparison of selected data modeling tools to support the teaching of the course 4IT218 - Database management systems
Autor(ka) práce: Protivňaková, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with analysis, selection and comparison of suitable data modeling tools to support the teaching of the course 4IT218 – Database management systems at the University of Economics in Prague. This work can also serve as a source of information and overview of current tools on the market, whether desktop or online.In the first part we analyze the current situation on the market within desktop and online tools used for data modeling and those which are with its characteristics and functionalities the most suitable for teaching the course 4IT218 – Database management systems were chosen. The selection of the appropriate tools was made based on pre-selection criteria.The second part focuses on establishing the evaluation criteria for comparison of tools in accordance with the current requirements for the functionalities of the data modeling tools for teaching purposes of the course 4IT218 – Database management systems. The last part of the thesis deals with the comparison of the two selected tools from each area with the tool that is currently used in course 4IT218 – Database management systems, PowerDesigner, based on established criteria. Tools, resp. functionalities are ranked and the one with the highest ranking is recommended as a reasonable replacement for the existing tool used in teaching of the course 4IT218 – Database management systems and at the same time the results showed what tools are suitable or on the other hand unsuitable for teaching this course.
Klíčová slova: CASE tools; data modeling; data modeling tools; entity-relationship model; market for tools

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2018
Datum podání práce: 29. 4. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64453/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: