Fraud Operations in Banking Sphere

Název práce: Fraud Operations In Banking Sphere
Autor(ka) práce: Masiyev, Ali
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In the today’s conditions of doing business, the banking sector is developing at a very rapid pace. This is first of all due to the fact that banks act as multipliers of the monetary mass available to all other economic actors, and thus their activities are indispensable for the normal operation of the real economic sector. The aim of this thesis is to analyze how banks mitigate the risks of frauds, namely on practical examples of banks in the Czech Republic. The practical part deals specifically with the activities of Czech banks for the elimination of frauds, and this empirical analysis is based on the theoretical knowledge acquired. The methodological tools used in this thesis include secondary research, primary research, and deductive thinking. Secondary research used to analyze the existing scientific literature requires to complete the theoretical part of the analysis. Primary research is used in the practical part and is based on interviews.
Klíčová slova: fraud in banking; mortgage banks; offshore banks; Visa; Blockchain; private bank; Raiffeisen Bank; MasterCard
Název práce: Fraud Operations in Banking Sphere
Autor(ka) práce: Masiyev, Ali
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V dnešních podmínkách podnikání se bankovní sektor vyvíjí ve velmi rychlém prostoru. Důvodem je především skutečnost, že banky působí jako multiplikátory měnové hmoty dostupné všem ostatním hospodářským činitelům, a proto jsou jejich činnosti nezbytné pro běžné fungování reálného hospodářského sektoru. Cílem práce je analyzovat, jak banky snižují rizika podvodů, konkrétně na praktických příkladech bank v České republice. Praktická část se zabývá konkrétně praxí českých bank při odstraňování podvodů a tato empirická analýza založená na získaných teoretických znalostech. Metodické nástroje použité v této práci zahrnují sekundární výzkum, primární výzkum a deduktivní myšlení. Sekundární výzkum, který slouží k analýze stávající vědecké literatury, vyžaduje dokončení teoretické části analýzy. Primární výzkum používaný v praktické části a na základě rozhovorů.
Klíčová slova: Blockchain; podvody v bankovnictví; hypoteční banky; offshore banky; soukromá banka; Raiffeisen Bank; Visa; MasterCard

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2018
Datum obhajoby: 28. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62109/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: