Budování portfolia digitálního designéra pomoci nástrojů na tvorbu webových stránek

Název práce: Building Digital Designer Portfolio Using Web Publishing Tools
Autor(ka) práce: Shkatova, Iulia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Chabirova, Majja
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Bachelor thesis is aimed to assist designers in building a digital portfolio using web publishing tools. The goal of the thesis is first to define the rules for building a successful digital portfolio and second to practice in building one using selected web publishing tool. The theoretical part includes an overview on digital design, design process and the concept of design portfolio. Theoretical sources are enriched with face-to-face interviews with Ales Nesetril, who is a product designer at STRV and Majja Chabirova, who is a freelance game concept artist. The analytical part compares the most popular web publishing tools used by designers: Wix, Squarespace, Readymag, Tilda and Cargo Collective. Obtained knowledge is implemented in the practical part, which covers the process of building personal portfolio using Readymag web publishing tool. The outcome of the thesis is a functional personal portfolio, in which a designer can make changes anytime without asking for help. This thesis will be mainly useful to junior designers and recent graduates building an online portfolio. However, it will also offer more experienced designers valuable advice on enhancing their online presence. Non-designers will learn how to create an online publication.
Klíčová slova: online portfolio; digital design; digital designer; web publishing tools; personal brand; personal portfolio; website builders
Název práce: Budování portfolia digitálního designéra pomoci nástrojů na tvorbu webových stránek
Autor(ka) práce: Shkatova, Iulia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dědic, Filip
Oponenti práce: Chabirova, Majja
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je pomoci začínajícím designérům vybudovat digitální portfolio pomocí online nástrojů na tvorbu webových stránek (website builderů). Práce nejprve definuje pravidla i postupy budování úspěšného osobního portfolia a následně ověřuje této znalosti na příkladech úspěšných portfolií. Teoretická část popisuje téma digitálního designu v širším kontextu, definuje designový proces a koncept digitálního portfolia. Teoretické zdroje obohacené osobními rozhovory s Alešem Nesetřilem, produktovým designérem ve společnosti STRV a Majjou Chabirovou, nezávislou designérkou konceptů počítačových her. Analytická část porovnává nejpopulárnější website buildery mezi designéry: Wix, Squarespace, Readymag, Tilda a Cargo Collective. Získané znalosti jsou implementovány v praktické části bakalářské práce, která se zabývá procesem budování osobního portfolia pomocí nástroje Readymag. Výsledkem práce je funkční personální portfolio, ve kterém designér může provádět jakékoliv změny bez nutnosti se obracet na programátora. Tato práce bude především užitečná pro začínající designéry a absolventy, kteří potřebují vybudovat osobní portfolio, avšak i pokročilejší designéři najdou cenné rady ohledně zlepšení jejich online přítomnosti. Ostatní se naučí vytvářet online publikace.
Klíčová slova: digitální design; digitální designér; nástroj na tvorbu webových stránek; website buildery; osobní portfolio; online portfolio; osobní brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2018
Datum podání práce: 1. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65065/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: