Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kreativní proces v komunikaci

Autor práce: Marešová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kreativní proces v komunikaci
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá kreativitou v rámci vzniku komunikační kampaně v prostředí reklamní agentury. Hlavním tématem jsou kreativní metody užívané během fáze ideace při tvorbě kreativního konceptu. Kreativních technik existuje velké množství. Některé jsou efektivní v jedné situaci, v jiné to ale může být úplně naopak. Práce porovnává literaturu s praxí – čtenář se má možnost dozvědět, které techniky se v praxi doopravdy využívají a jaký k tomu mají účastníci tvorby komunikace důvod.Pro snadnější pochopení tématu hlavním výstupům práce předchází teoretická část, kde má čtenář možnost zjistit, proč vůbec vzniká potřeba tvorby komunikace ze strany firem, kdo takovou komunikaci zprostředkovává a jak tento proces v praxi vypadá. Aby bylo možné vyvést požadované závěry, byl proveden hloubkový kvalitativní výzkum v podobě rozhovorů s třemi hlavními aktéry procesu tvorby kreativního konceptu v agentuře – kreativními řediteli tří různých pražských agentur.Teoretických souborů kreativních metod můžeme najít v tištěné literatuře a na internetových portálech mnoho. Jak ale vypadá ideace v agenturách, které mají víceletou praxi a úspěchy v soutěžích i u klientů, lze zjistit jen velmi těžko, neboť se jedná o jejich know-how. Přínosem práce je tedy právě porovnání teoretických východisek tématu s praxí.
Klíčová slova: Reklamní agentura; Kreativní proces; Kreativní techniky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kreativní proces v komunikaci
Překlad názvu: Creative techniques in the making of communication campaigns in practice
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on the creativity in the scope of communication campaign in the environment of an advertising agency. The main theme is the creative methods used during the phase of ideation when forming a new creative concept.There is a lot of creative techniques available nowadays. Some of them are effective in some situations meanwhile in some it can work the opposite way. This thesis compares theory with practice – the reader has the opportunity to learn which techniques are actually used in practice and what leads the participants of communication production to use them.For a better understanding of the topic, the theoretical part precedes the main part of the thesis, where the reader has an opportunity to learn why the companies actually need to create communication as well as who produces this communication and what does this process look like in reality.In order to bring the required conclusion, there was a profound qualitative research comprised in form of interviews with the main three players in the process of creative concept in the advertising agency. Interviewees were the creative directors of three different Prague agencies.Theoretical information on creative methods can be found in both printed literature and on the Internet. However, it is hard to find out what the ideation process looks like in agencies with many-year experience and success both in competitions and among the clients, because it is their own know-how. The value of this thesis is therefore the comparison of the theoretical ground and the practice.
Klíčová slova: Advertising agency; Creative process; Creative techniques

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 12. 2017
Datum podání práce: 1. 5. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.