Personal branding

Název práce: Personal branding
Autor(ka) práce: Horatschkeová, Nikita
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Machanský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována výzkumu vlivu osobní značky manažerů na jejich profesní život. Práce je rozdělena na část teoretickou, metodickou a praktickou. V teoretické části lze nalézt řadu definic a pojmů týkajících se značky, osobní značky a komunikace osobní značky. Zvolenou formou metodologie je kvalitativní výzkum, přesněji hloubkové rozhovory. Praktická část se zabývá rozhovory s jednotlivými manažery, jejichž výsledky jsou pak shrnuty a následně jsou navržena i některá doporučení.
Klíčová slova: značka; osobní značka; vliv osobní značky na kariéru; komunikace osobní značky
Název práce: Personal branding
Autor(ka) práce: Horatschkeová, Nikita
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Machanský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master thesis is dedicated to the research of the influence of the personal brand of several managers on their professional life. This thesis is divided into three parts – theoretical, methodical and practical part. The terms and definitions related to brand, personal brand and personal brand communication can be found in the theoretical part. The chosen kind of methodology is qualitative research, specifically depth interviews. The practical part contains the interviews with each manager and it also summs up the results of the interviews. The summary is followed by some recommedations.
Klíčová slova: personal brand communication; brand; personal brand; influence of personal brand on career

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2017
Datum podání práce: 2. 5. 2018
Datum obhajoby: 6. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63265/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: