Marketingový výzkum sociální služby Vnučka do domu

Název práce: Marketingový výzkum sociální služby Vnučka do domu
Autor(ka) práce: Jiříček, Dalibor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Hladká, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem sociální služby „Vnučka do domu“. Hlavním cílem je zjistit zájem o danou službu mezi osamocenými seniory 60+ v Praze a navrhnout konkrétní doporučení pro případnou realizaci. Vedlejší cíle jsou ověřit u dané skupiny seniorů motivaci službu zlepšovat, pojmenovat faktory, které podmiňují zájem o službu, potvrdit, že osamělost seniorů je aktuálním problémem a identifikovat vybrané charakteristiky spotřebního chování. Vedlejším cílem je také mezi cílovou skupinou studentů z Prahy identifikovat vnímání samoty seniorů a důvody kladných či záporných postojů ve vztahu k ochotě platit danou službu svým prarodičům. K naplnění cílů bylo využito tří dílčích výzkumů – dotazníkového šetření se 137 respondenty, data miningu z agenturních dat MML-TGI s databází 15 000 respondentů a Focus group s 24 respondenty. V závěru jsou na základě faktů z výzkumu shrnuta veškerá zjištění a stanovena doporučení, která potvrzují potenciál dané služby pro případné uvedení na trh.
Klíčová slova: marketingový výzkum; sociální služba; osamělost; senioři; studenti
Název práce: Marketing research on the social service Vnučka do domu
Autor(ka) práce: Jiříček, Dalibor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Hladká, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's dissertation deals with marketing research on the social service „Vnučka do domu“. The main goal is to verify the demand of the service between elderly people aged 60+ living lonely in Prague and offer concrete recommendations for further implementation of the service mentioned. Secondary goals are to verify the motivation to improve the service, confirm that loneliness of elderly people is an actual problem and identify concrete characteristicts of consumer behaviour. All among the target group of elderly people mentioned. Another secondary goal is to verify whether the target group of students liviving in Prague is aware of loneliness of elderly people and what are the attitudes towards the payment of the service for grandparents. In order to achieve the goals, three researches were conducted. First one is questionnaire survey of a total of 137 respondents, second one is data mining based on the agency data from MML-TIG with a database of 15 000 respondents and third one is Focus group serearch conducted with 24 respondents. The conclusions from this bachelor's dissertation sum up all the facts and recommendations which confirm the potential of the service in case of possible launching in the market.
Klíčová slova: loneliness; elderly people; students; marketing research; social service

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2017
Datum podání práce: 3. 5. 2018
Datum obhajoby: 23. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: