Employer brand management v České republice

Název práce: Employer brand management v České republice
Autor(ka) práce: Koštůr, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Vávra, Radovan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je objasnit, jaké nástroje jsou používány při tvorbě značky, jak se ze značky stane brand, popřípadě v čem se tyto pojmy liší a jak se tyto poznatky aplikují v oblasti personalistiky. Součástí práce je též výzkum, jaké faktory ovlivňují pracovníky při rozhodování o jejich zaměstnavateli a následná konfrontace výsledků tohoto průzkumu i teoretických poznatků s aktivitami firmy Amazon, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. a společnosti Siemens, s.r.o. při tvorbě jejich značky zaměstnavatele.
Klíčová slova: brand; employer branding; HR marketing; Značka zaměstnavatele; EVP
Název práce: Employer brand management in Czech Republic
Autor(ka) práce: Koštůr, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Vávra, Radovan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this diploma thesis is to clarify the tools used in the creation of the brand, how the brand becomes an actual „brand“, how these terms differ, and how this knowledge can be applied in the field of human resources. The thesis also includes research of factors influencing candidates, when making the decision about their employer and the subsequent confrontation of the results of this survey and theoretical knowledge with the activities of companies Amazon, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. and Siemens, s.r.o. in developing their employer brand.
Klíčová slova: employer; employer branding; management; HR marketing; EVP; brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2017
Datum podání práce: 7. 5. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61170/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: