Vybrané aspekty založení internetového obchodu: Legislativa, EET, E-acquiring, SEM

Název práce: Vybrané aspekty založení internetového obchodu: Legislativa, EET, E-acquiring, SEM
Autor(ka) práce: Usova, Polina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aktuálnost zvoleného tématu souvisí s rozvojem digitální ekonomiky a s globální síťovou infrastrukturou e-commerce. Cílem práce je provedení analýzy právního řádu ČR upravující e-commerci. Legislativa vymezuje vhodné formy podnikání pro fyzické i právnické osoby, registrační i informační povinnosti a příslušné kontrolní orgány. Uvádím změny právních norem v EET. Založení e-shopu zahrnuje volbu marketplace a jeho technické řešení. Organizace plateb v e-shopu je definována online platebními metodami a mezinárodními platebními systémy. Více platebních metod je zohledněno výběrem specifického modulu pro evidenci tržeb. Internet acquiring (akceptace platebních karet) s konkrétními příklady interchange (tarifů). Doporučení na základě analýzy moderních nástrojů Search Engine Marketing (SEM) jsou navrženy k plánování marketingové strategie pro dlouhodobý rozvoj elektronického obchodu. SWOT analýza připravuje podnikatele k práci v internetovém prostředí České republiky a na mezinárodním trhu.
Klíčová slova: legislativa v e-commerci; Search Engine Marketing; internetový obchod
Název práce: Selected aspects of creating an online shop: Legislation, EET, E-acquiring, SEM
Autor(ka) práce: Usova, Polina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The up-to-date theme is related to the development of the digital economy and the global e-commerce network infrastructure. The aim of the thesis is to analyze the legal order of the Czech Republic regulating e-commerce. Legislation defines appropriate forms of business for both, natural and legal persons, registration and information obligations and relevant control authorities. Changes in the EET legal standards are mentioned. The establishment of an e-shop includes the choice of marketplace and its technical solutions. Organization of payments in e-shop is defined by online payment methods and international payment systems. More payment methods are taken into account by selecting a specific sales revenue module. Internet acquiring (acceptance of credit cards) with specific examples of interchange (tariffs). Recommendations based on the modern tools of the Search Engine Marketing (SEM) analysis are designed to plan a marketing strategy for the long-term development of e-commerce. The SWOT analysis prepares entrepreneurs to work in the Internet environment of the Czech Republic and on the international market.
Klíčová slova: e-commerce legislation; Search Engine Marketing; online shop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2016
Datum podání práce: 7. 5. 2018
Datum obhajoby: 29. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57678/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: