Analýza vztahu délky pracovní doby a míry sebevražednosti

Název práce: Analýza vztahu délky pracovní doby a míry sebevražednosti
Autor(ka) práce: Boukalová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje vztah mezi délkou pracovní doby a mírou sebevražednosti ve státech Evropské unie na datech z databází Eurostatu a WHO, datovaných k roku 2014. Do tří modelů (model celkově pro muže a ženy, model pro muže a model pro ženy) odhadnutých v softwaru R za pomoci metody nejmenších čtverců jsou zahrnuty následující proměnné: míra sebevražednosti (vysvětlovaná), průměrná délka pracovní doby, nezaměstnanost, HDP, průměrná mzda, Giniho koeficient, rozvodovost, podíl kuřáků v populaci a spotřeba alkoholu. Vliv délky pracovní doby byl významný pouze pro muže. Spotřeba alkoholu měla významný vliv ve všech případech.
Klíčová slova: sebevražda; ekonomie štěstí; délka pracovní doby
Název práce: Analysis of the relationship between lenght of working hours and suicide rate
Autor(ka) práce: Boukalová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyses the relationship between the length of working hours and the suicide rate in the states of the European Union based on data from Eurostat and the WHO, dated by the year 2014. In the three different models (a model for men and women in total, a model for men and a model for women), assessed in R with the method of the ordinary least squares, are included the following variables: the suicide rate (dependent variable), the average working hours, the unemployment rate, GDP, average hourly wage, Gini coefficient, the divorce rate, the share of smokers in the population and the rate of alcohol consumption. The impact of the length of working hours was significant for men only. The rate of alcohol consumption was significant in all models.
Klíčová slova: economy of happiness; length of working hours; suicide

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 9. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63202/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: