Etnocentrismus a jeho vliv na demokracii

Název práce: Etnocentrismus a jeho vliv na demokracii
Autor(ka) práce: Vyplel, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špecián, Petr
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce vznikla v reakci na vzrůstající četnost sporů vedených etnocentrickými motivy a na rostoucí nespokojenost členských států uvnitř nadnárodních organizací, jejichž snahou je zachování kooperace a udržování míru. Současnou situaci analyzuji a aplikuji na něj dosavadní vědecké poznání o tom, jak společenský řád funguje a jaké institucionální kroky jsou třeba dělat, aby byl řád zachován. Docházím k závěru, že při snaze udržet dosavadní uspořádání těchto organizací se vystavuje lidská společnost riziku rozpadu těchto uskupení a možnému následnému konfliktu, před kterým se nás tyto organizace snaží chránit. V reakci na tento závěr navrhuji uspořádání v podobě spontánního řádu. Tento řád je možné použít, jak pro uzavřenou společnost jako je například stát, tak pro celé lidstvo jako pro jednu celistvou globalizovanou společnost, popřípadě jako nadnárodní uskupení sdružující různé státy sledující stejný princip míru.
Klíčová slova: etnocentrismus; kooperace; ekonomický systém
Název práce: Ethnocentrism and its influence on democracy
Autor(ka) práce: Vyplel, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špecián, Petr
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis responds to an increasing frequency of ethnocentric-motivated conflicts, to increasing antisystem tendencies and to yet unsuccessful behavior of international organizations, whose purpose is to keep up peace and cooperation between participating countries and within societies. I analyze this current state of these organizations and I apply the current scientific knowledge of how social order works and what institutional steps are required to keep this order stable. I show that if these organizations will try to hold themselves up under current institutional structure, human society will face a risk of collapse of these organizations and further conflicts between societies will be inevitable. Furthermore, I offer a solution of spontaneous order institutional structure, which is usable for building a nation state, also usable for whole humanity as a one solid globalized society and it is also usable as an international structure, which keeps peace and cooperation among included nations.
Klíčová slova: cooperation; economic system; ethnocentrism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65242/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: