Vnímaná hodnota značky Alpine Pro na českém trhu

Název práce: Vnímaná hodnota značky Alpine Pro na českém trhu
Autor(ka) práce: Novosadová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vnímanou hodnotou značky Alpine Pro na českém trhu. Analýza vnímané hodnoty značky Alpine Pro vychází z Kellerova modelu budování hodnoty značky, jehož smyslem je sestavení pyramidy rezonance značky. Vlastní výzkum v této práci je zaměřen na spotřebitele ve věkové kategorii 18-39 let a je realizován prostřednictvím online dotazníkového šetření. Práce si klade za cíl zjistit, jaká je vnímaná hodnota značky Alpine Pro na českém trhu mezi spotřebiteli ve věkové kategorii 18-39 let. Dále také zkoumá, zda se liší vnímaná hodnota značky Alpine Pro mezi muži a ženami a zda existuje nějaká souvislost mezi nejoblíbenějším sportem respondentů a vnímanou hodnotou značky Alpine Pro. Na základě analýzy získaných dat je sestrojena pyramida rezonance značky Alpine Pro, která zobrazuje ucelený pohled na vnímanou hodnotu značky. S využitím primárních a sekundárních dat jsou v závěru práce navržena strategická a taktická doporučení pro značku Alpine Pro, která by mohla vést ke zlepšení její image a vnímané hodnoty především u spotřebitelů ve věkové kategorii 18-39 let.
Klíčová slova: hodnota značky; pyramida rezonance značky; Alpine Pro; značka
Název práce: Perceived brand equity of the brand Alpine Pro in the Czech market
Autor(ka) práce: Novosadová, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master's Thesis examines the perceived brand equity of the brand Alpine Pro in the Czech market. The analysis of the perceived brand equity of the brand Alpine Pro is based on the Keller's customer-based brand equity model, which explains the creation of the brand resonance pyramid. The actual research in this work is aimed at consumers in the age group 18-39 years and is conducted through the online questionnaire. The thesis aims to find out what is the perceived brand equity of the brand Alpine Pro in the Czech market among consumers in the age group 18-39 years. It also examines whether there is a difference between men and women in a perception of the brand and whether there is any connection between the most favorite sport of the respondents and the perceived brand equity of the brand. A brand resonance pyramid of the brand Alpine Pro, which shows a comprehensive view of the brand equity is created based on the data analysis. Strategic and tactical recommendations for the brand Alpine Pro, which could improve its image and perceived brand equity especially for the consumers in the age of 18-39 years, are proposed at the end of the thesis based on the primary and secondary data.
Klíčová slova: Brand; Brand equity; Brand resonance pyramid; Alpine Pro

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2017
Datum podání práce: 11. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64131/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: