Komparace systému filmových pobídek ČR s vybranými evropskými státy: Irsko, Maďarsko

Název práce: Komparace systému filmových pobídek ČR s vybranými evropskými státy: Irsko, Maďarsko
Autor(ka) práce: Křivánek, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá systémem filmových pobídek v České republice a jeho srovnáním s pobídkovými systémy v Irsku a Maďarsku. Cílem práce je zjistit, nakolik se od sebe jednotlivé systémy liší a jak se jejich zavedení projevuje na zájmu zahraničních filmových produkcí v zemích natáčet. Teoretická část se zabývá definováním filmových pobídek a jejich pozicí v kinematografickém průmyslu. Dále je zaměřena na historii kinematografie ve zvolených zemích a na zázemí, jimiž pro filmaře disponují. Praktická část popisuje současný stav systémů filmových pobídek a hodnotí v tomto ohledu nynější stav České republiky ve vztahu k Irsku a Maďarsku.
Klíčová slova: filmové pobídky; filmová produkce; film commission; koprodukce; uznatelné náklady
Název práce: Comparison of the film incentive system of the Czech Republic with selected European countries: Ireland, Hungary
Autor(ka) práce: Křivánek, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor’s thesis deals with the system of film incentives in the Czech Republic and its comparison with the incentive systems in Ireland and Hungary. The aim of the thesis is to find out, how particular systems differ from another and how their introduction in the interest of foreign film productions in the countries to shoot is reflected. The theoretical part deals with the definition of film incentives and their position in the cinematographic industry. It also focuses on the history of cinematography in selected countries and on the background of filmmakers. The practical part describes the current state of the film incentive systems and evaluates in this point of view the present state of the Czech Republic in relation to Ireland and Hungary.
Klíčová slova: film incentives; co-production; film production; eligible expenses; film commission

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65075/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: