Komunikace s veřejnosti v organizacích působících v odvětvi kultury a umění

Název práce: Komunikace s veřejnosti v organizacích působících v odvětvi kultury a umění
Autor(ka) práce: Chufistova, Daria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat komunikaci s veřejností v podnicích v oblasti kultury a umění, a také vztah marketingu a komunikace s veřejností. Identifikovat přínos komunikačních aktivit při budovaní image organizace. K získání informací, které byla v bakalářské práci následně zpracovány, byla použita odborná literatura a také byl uskutečněn polostrukturovaný osobního rozhovoru se zaměstnancem organizace.Teoretická část otevírá téma marketingu a jednotlivé složky marketingového mixu, následně je pozornost věnována komunikaci organizací, a jejím dílčím nástrojům. Praktická část se zabývá konkrétní situací Muzea a galerii Orlických Hor. Jsou představeny nástroje, které organizace ke komunikaci využívá a jejich implementace v praxi.
Klíčová slova: Marketing; marketingová komunikace; komunikace s veřejnosti; image; kultura
Název práce: Public Relations in arts and culture organizations
Autor(ka) práce: Chufistova, Daria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to describe public relations in arts and culture organization, as well as the relationship between marketing and public relations. Identify the benefits of communication activities in building the image of the organization. In order to get information that were subsequently processed the special literature was used and a semi-structured personal interview with the employee of the organization was carried out.The theoretical part opens the topic of marketing and individual components of the marketing mix, followed by the communication of organizations and its sub-tools. The practical part deals with the specific situation of the Museum and gallery of Orlické Hory. There are presented Instruments used by organizations to communicate and their implementation in practice.
Klíčová slova: Marketing; culture; marketing communication; public relations; image

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 1. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64673/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: