Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Trh maloobchodných nehnuteľností - komparácia Česko a Slovensko

Autor práce: Kvasnová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Osoba oponující práci: Hanzal, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Trh maloobchodných nehnuteľností - komparácia Česko a Slovensko
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca prepojuje oblasť oceňovania nehnuteľností s investičnou oblasťou a jej cieľom je poskytnúť komplexný prehlaď a sumár informácií o trhu s maloobchodnými priestormi, konkrétne trhu obchodných centier v Českej republike, ako súčasť procesu odhadu hodnoty nehnuteľnosti. Po takto dôkladnom zmapovaní trhu obchodných centier a vzájomných väzieb s ostatnými trhmi, môže byť táto diplomová práca nápomocná k navedeniu alebo posúdeniu investičného zámeru českého investora v oblasti obchodných centier alebo prinajmenšom umožniť čitateľovi získať objektívny pohlaď na vývoj na českom maloobchodnom trhu vrátane aktuálnych trendov.Diplomová práca si zároveň kladie za cieľ overiť, či platí hypotéza o nezávislosti yieldov obchodných centier v Českej republike na vybraných makroekonomických veličinách. K testovaniu závislosti yieldov vybranej vzorky obchodných centier v Českej republike na vybraných makroekonomických veličinách je využitá forma regresnej analýzy, ktorej výstupy sú uvedené v prílohe tejto práci.
Klíčová slova: obchodné centrum; yield; tržná hodnota; nehnuteľnosť ; trh; ocenenie nehnuteľností; metódy oceňovania; závislosť

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Trh maloobchodných nehnuteľností - komparácia Česko a Slovensko
Překlad názvu: Retail market - shopping centers in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The diploma thesis connects the area of real estate valuation with the investment area and aims to provide comprehensive overview and summary of information about retail market, particularly the market of shopping centers in the Czech Republic, as a part of the property valuation process.After a proper mapping of the shopping center market and its links to other markets, this diploma thesis can be useful for Czech investor to guide or assess the investment plan of the shopping centers, or at least allow the reader to obtain an objective view on the retail market in Czech Republic, its development and current trends.This diploma thesis also aims to verify the hypothesis on the independence of yields of shopping centers in the Czech Republic and selected macroeconomic indicators. The relation between yields of the selected sample of shopping centers in the Czech Republic and selected macroeconomic variables is tested in form of regression analysis, which outcomes are stated in an attachment.
Klíčová slova: valuation methods; relation; real estate; shopping mall; yield; market value; market; real property valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.