Komparace efektivity on-line marketingových nástrojů: případová studie výrobce kolébek

Název práce: Komparace efektivity on-line marketingových nástrojů: případová studie výrobce kolébek
Autor(ka) práce: Al-Kaysy, Soňa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Bartoš, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá komparací efektivity vybraných on-line marketingových nástrojů na příkladu kolébek značky 2Parents. Porovnávána bude efektivita nástrojů linkbuildingu, Google Adwords a Facebooku. Hlavní kritéria efektivity jsou založena na návštěvnosti stránky, počtu kliknutí na objednávkový formulář a na počtu objednávek produktu. Dalším doplňkovým kritériem je doba strávená na stránce. Daná kritéria jsou zjišťována pomocí aplikací Facebook, Google Adwords a Google Analytics. Jelikož se vybrané marketingové nástroje od sebe svým charakterem liší, má každý nástroj i své vlastní vyhodnocení. Hlavním zjištěním práce je, že kampaň na Facebooku má nejvíce zobrazení, prokliků i konverzí. Návštěvníci linkbuildingové kampaně strávili nejdelší dobu na microsite 2Parents. Práce je dále doplněna manažerským doporučením.
Klíčová slova: Google Analytics; User Experience; Search Engine Optimization; Google Adwords; model AIDA; Sociální média; Internetový marketing; Facebook; Marketing Miner
Název práce: Comparison of the effectiveness of on-line marketing tools: a case study of the cradle maker
Autor(ka) práce: Al-Kaysy, Soňa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Bartoš, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals with the comparison of the efficiency of selected online marketing tools on the example of 2Parents cradles. The effectiveness of linkbuilding, Google Adwords, and Facebook tools will be compared. The main efficacy criteria are based on page traffic, number of clicks on the order form and number of product orders. Another additional criterion is the time spent on the page. These criteria are determined by Facebook, Google Adwords, and Google Analytics. Because the selected marketing tools differ in character, each tool has its own evaluation. The main finding is that the Facebook campaign has the most impressions, clicks, and conversions. Visitors to the linkbuilding campaign spent the longest time on the 2Parents microsite. The thesis is further supplemented by a managerial recommendation.
Klíčová slova: Internet marketing; Search Engine Optimization; Google Analytics; User Experience; AIDA model; Social media; Facebook; Google Adwords; Marketing Miner

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62548/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: