Rozvoj osobní železniční dopravy v Praze a okolí

Název práce: Rozvoj osobní železniční dopravy v Praze a okolí
Autor(ka) práce: Hicl, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobní železniční dopravy v Praze a její aglomeraci. Práce se konkrétně zaměřuje na segment příměstské železniční dopravy v tomto regionu. Teoretická část práce se zabývá především integrovanými dopravními systémy, jejichž nedílnou součástí je právě železniční doprava. Praktická část poté řeší vývoj, současný stav a budoucnost železničního uzlu Praha. Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu a s ním spojeného kapacitního problému železničního uzlu Praha. Tento kapacitní problém by měl být v budoucnosti vyřešen výstavbou Nového spojení 2 – jedná se o tunely pro příměstskou železniční dopravu pod centrem Prahy, díky kterým by byl umožněn průjezdný model příměstské železnice v Praze. V práci jsou pro porovnání také představena 2 německá města, ve kterých byly tunely pro příměstskou železnici vybudovány již v minulosti.
Klíčová slova: osobní železniční doprava; příměstská železnice; železniční uzel Praha; Nové spojení 2
Název práce: Development of the passenger rail transport in Prague and its agglomeration
Autor(ka) práce: Hicl, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master´s Thesis deals with the topic of passenger rail transport in Prague and its agglomeration. The thesis focuses specifically on the segment of suburban rail transport in this region. The theoretical part of the thesis deals mainly with the topic of integrated public transport systems (railway transport is an integral part of them). The practical part then deals with the development, the current state and the future of the Prague railway junction. The Master´s Thesis aims to analyze the present state and the capacity problem of the Prague railway junction. This capacity problem should be solved in future by the construction of the New Connection 2 – tunnels for suburban rail transport in the centre of Prague. There are also 2 German cities presented in the thesis, in which tunnels for suburban rail transport were built in the past.
Klíčová slova: passenger rail transport; suburban rail; Prague railway junction; New Connection 2

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64757/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: