Tvorba inovativního podnikatelského modelu cestovní kanceláře specificky orientovaného na čínskou klientelu

Název práce: Tvorba inovativního podnikatelského modelu cestovní kanceláře specificky orientovaného na čínskou klientelu
Autor(ka) práce: Lin, Bei Zhen
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špaček, Miroslav
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je navrhnout inovativní podnikatelský model cestovní kanceláře zaměřené na potřeby čínské klientely v ČR. V teoretické části byla definována metodika této práce, představena problematika cestovního ruchu, popsány podnikatelské modely a inovativní přístupy aj. Praktická část diplomové práce byla zaměřena na východiska tvorby podnikatelského modelu. Stěžejní částí výzkumu bylo provedení vlastního dotazníkového šetření. Dále bylo provedeno makroekonomické i mikroekonomické šetření. Na základě těchto šetření byl pak navržen podnikatelský model, který byl dále doplněn o marketingové aspekty. Poslední část práce je zaměřena na identifikaci hodnototvorného potenciálu, popis procesního řízení, vyhodnocení rizika, a nakonec validace tohoto podnikatelského modelu.
Klíčová slova: Čínští turisté; Inovace; Podnikatelský model; Podnikání
Název práce: Creating an Innovative business model of a travel agency focused on the needs of Chinese clientele
Autor(ka) práce: Lin, Bei Zhen
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Špaček, Miroslav
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to propose an innovative business model of a travel agency focused on the needs of Chinese clientele in the Czech Republic. In the theoretical part, the methodology of this work was defined, the issue of tourism was introduced, business models and innovative approaches were described etc. The practical part of the diploma thesis was focused on the starting points of the business model creation. The main part of the research was a questionnaire survey. In addition, macroeconomic and microeconomic surveys were carried out. Based on these surveys, a business model was designed, which was further developed also with marketing aspects. The last part of the thesis is focused on identification of value-creation potential, description of process management, risk assessment and ultimately validation of this business model.
Klíčová slova: Business model; Innovation; Chinese tourists; Business

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 7. 2015
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50882/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: