Oceňování českých dluhopisů

Název práce: Valuation of Czech bonds
Autor(ka) práce: Kompanová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis describes the process of valuation of Czech bonds. Its main contribution is the practical view on the matter, not the academic one. The knowledge is drew from our own professional experience and overview of Czech market. The thesis should serve as a comprehensive material for people who never really valuated any bond outside the academic field. Basic approaches and current market standards are described in an easy-to-understand way. Firstly, we focus on some basic information about bonds that is needed for grasping the whole topic. We present various types of bonds, risks related to them and interest rates used for valuation. Secondly, discounting and projection curves are described in more details. We explain the adjustments to the curves that are necessary for obtaining the fair value of a bond. Lastly, we show various valuation techniques using real bonds.
Klíčová slova: valuation; CZK; credit spread; bonds; discounting
Název práce: Oceňování českých dluhopisů
Autor(ka) práce: Kompanová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce popisuje proces ocenění českých bondů. Jejím hlavním přínosem je praktický pohled na danou věc, ne ten akademický. Poznatky jsou čerpány z naší vlastní profesní zkušenosti a přehledu o českém trhu. Tato práce by měla sloužit jako ucelený dokument pro lidi, kteří ještě nikdy neoceňovali dluhopisy mimo akademické půdy. Základní přístupy a současné tržní standardy jsou vysvětleny způsobem jednoduchým pro pochopení. V první části se soustřeďujeme na základní informace týkající se dluhopisů, které jsou důležité pro porozumění celého téma. Prezentujeme rozličné druhy dluhopisů, jejich rizika a úrokové sazby potřebné pro valuaci. Druhá část popisuje diskontní a projekční křivky. Vysvětlujeme jejich potřebné úpravy na získání správné tržní hodnoty bondu. Na konec demonstrujeme různé oceňovací techniky na reálných dluhopisech.
Klíčová slova: diskontování; kreditní přirážka; CZK; dluhopisy; ocenění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2018
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64588/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: