Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies

Název práce: Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies
Autor(ka) práce: Víchová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Szabo, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper is focused on effects of negative interest rate policy of central banks in advanced economies on emerging market and developing countries. It has been argued that asset prices in developing economies financial markets are influenced more by the monetary policies of the advanced economies rather than by their own policies and fundamentals. Spillover effect are mostly similar to those of other unconventional monetary policy measures and it is hard to differentiate them as they were implemented together at the same time. This paper examines gross financial flows between the countries exposed to negative interest rates and developing countries. Financial flows were led by the motivation of investors who lost their profit opportunities in domestic markets and trying to search for new profit opportunities in emerging markets. This may harm financial stability of emerging markets.
Klíčová slova: emerging markets and developing economies; macroprudential policy; negative interest rate policy; cross-border capital flows
Název práce: Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies
Autor(ka) práce: Víchová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Szabo, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá důsledky politiky záporných úrokových sazeb centrálních bank ve vyspělých zemích na rozvíjející se ekonomiky. Všeobecně se dnes již předpokldádá, že ceny na trhu v rozvojových zemí jsou ovlivňovány více monetární polikou vyspělých zemí, než jejich vlastní politikou nebo vývojem makroekonomických veličin země. Nepřímé přeshraniční efekty této politiky zhruba odpovídají efektům dalších nekonvečních monetárních politik a je težké jednotlivé efekty od sebe odlišit, jelikož jsou většinou aplikovány současně. Tato práce zkoumá přeshraniční hrubé toky kapitálu mezi ekonomikami, které jsou ovlivněny zápornými úrokovými sazbami, a rozvíjejícími se zeměmi. Přeshraniční investice vzrostly zejména z důvodu, že investoři ztratili investiční příležitosti na domácí půdě a ve snaze o dosažení vyššího zisku přesouvají svůj kapitál do rozvíjejících se zemí. To ovšem může ohrozit finanční stabilitu rozvíjejících se zemí.
Klíčová slova: rozvíjející se ekonomiky; přeshraniční toky kapitálu; politika záporných úrokových sazeb; makroprudenční politika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2017
Datum podání práce: 29. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64064/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: