Adaptace IFRS a její vlivy na kapitálový trh v přechodových zemích: případ Číny

Název práce: IFRS adoption and its influence on capital market in transition countries: The case of China
Autor(ka) práce: Xu, Ming
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Žárová, Marcela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Accounting is considered as a general economy and finance language which plays a significant role in the business society. The capital market is a key part of the economy which cannot get through without the development of accounting. In recent years, Accounting harmonization gains more and more awareness from some studies of accounting practice and theory which aims to increase the attractiveness of capital markets by reporting high-quality financial statements in the way of reduced financing costs.Based on the international standards of financial accounting, this essay focuses on observing the process of the Chinese accounting harmonization. Then, further analysis will be conducted on the comparability index between those two kinds of standards on the basis of capital market and return on net assets of public companies. This analysis is going to investigate the items of accounting which tend to significantly impact the features of the industry.
Klíčová slova: International Financial Reporting Standards; Accounting Standards for Business Enterprises; China
Název práce: Adaptace IFRS a její vlivy na kapitálový trh v přechodových zemích: případ Číny
Autor(ka) práce: Xu, Ming
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Žárová, Marcela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Účetnictví je považováno za obecnou ekonomiku a finanční jazyk hrající značnou roli v podnikatelské společnosti. Kapitálový trh je klíčovou součástí ekonomiky, který by se nedokázal rozvinout anižby se vyvinulo účetnictví. V posledních letech harmonizace účetnictví získává více a více pozornosti z různých studií o účetnických praktikách a teoriích, které mají za cíl zvýšit přitažlivost kapitálových trhů tím, že podávají vysoce kvalitní finanční výkazy ve formě snížení finančních nákladů. Na základě mezinárodních standardů finančního účetnictví se tato práce zaměřuje na sledování procesů harmonizace účetnictví v Číně. Bude provedena analýza indexu srovnatelnosti mezi těmito dvěma standardy na základě kapitálového trhu a návratnosti čistých aktiv veřejných společností. Tato analýza bude zkoumat položky účetnictví které mají tendenci významně ovlivňovat rysy tohoto odvětví.
Klíčová slova: Mezinárodní standardy účetního výkazníctví; Čína; Účetní standardy pro podniky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2017
Datum podání práce: 28. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64034/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: