Finanční a strategická analýza společnosti BILLA, spol. s r. o

Název práce: Finanční a strategická analýza společnosti BILLA, spol. s r. o
Autor(ka) práce: Šubrt, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti BILLA, spol. s r.o. v letech 2012 až 2016. Samotná práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je věnována podstatě finanční a strategické analýzy, jejím uživatelům, metodám, postupům a nástrojům. Praktická část se zaměřuje na představení společnosti BILLA a na provedení samotné finanční a strategické analýzy. Finanční analýza spočívá v horizontální a vertikální analýze účetních výkazů a ve výpočtu poměrových ukazatelů rentability, likvidity, aktivity, finanční stability, zadluženosti a solventnosti. Praktická část věnující se finanční analýze rovněž zahrnuje bonitní a bankrotní modely. V strategické analýze je provedena externí analýza s využitím PESTLE analýzy a Porterova modelu pěti sil a poté je provedena interní analýza. Na konci strategické analýzy je sestavena SWOT analýza. V závěru diplomové práce jsou shrnuty výsledky z provedené finanční a strategické analýzy.
Klíčová slova: strategická analýza; BILLA, spol. s r. o.; vertikální a horizontální analýza; bonitní a bankrotní modely; interní analýza; SWOT analýza; finanční analýza; poměrové ukazatele; externí analýza
Název práce: Financial and strategic analysis of the company BILLA, spol. s r. o
Autor(ka) práce: Šubrt, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis deals with financial and strategic analysis of BILLA, spol. s r.o. in the period of 2012–2016. The work consists of two parts. The theoretical part is devoted to the core of financial and strategic analysis, its users, methods, procedures and tools. The practical part focuses on presentation of company BILLA and then on financial and strategic analysis itself. The financial analysis is based on horizontal and vertical analysis of financial statements and on calculation of ratio indicators of profitability, liquidity, activity, financial stability, indebtedness and solvency. The practical part devoted to the financial analysis also includes creditworthy and bankruptcy models. In the strategic analysis an external analysis is performed using the PESTLE analysis and Porter's five forces analysis and then an internal analysis is performed. At the end of the strategic analysis a SWOT analysis is compiled. The results of financial and strategic analysis are summarized in the conclusion of the thesis.
Klíčová slova: financial analysis; strategic analysis; BILLA, spol. s r.o.; vertical and horizontal analysis; ratio indicators; creditworthy and bankruptcy models; external analysis; internal analysis; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2017
Datum podání práce: 22. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63531/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: