Využití manažerského účetnictví pro řízení režijních nákladů v NNO

Název práce: Využití manažerského účetnictví pro řízení režijních nákladů v NNO
Autor(ka) práce: Marešová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: Šoljaková, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je na téma „Využití manažerského účetnictví pří řízení režijních nákladů v NNO“. Charakterizuje odvětví neziskových organizací. Zabývá se financováním ochrany životního prostředí a také financováním oblasti EVVO. Popisuje vybrané prvky manažerského účetnictví aplikovatelné u neziskových subjektů, konkrétně postavení a funkci controllera, druhy nákladů, rozpočty, metody kalkulace a alokace nákladů. Práce se speciálně zaměřuje na controlling v NNO. V praktické části analyzuje současné procesy vybrané nestátní neziskové organizace Ekocentrum Koniklec, o.p.s. a vytváří nový vnitřní systém pro řízení režijních nákladů.
Klíčová slova: nestátní nezisková organizace; manažerské účetnictví; řízení nákladů; režijní náklady
Název práce: Use of managerial accounting in the management overheads of NGOs
Autor(ka) práce: Marešová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: Šoljaková, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is entitled "Use of managerial accounting in the management overheads of NGOs". It characterizes the non-profit sector. It deals with the financing of environmental protection as well as with the financing of the environmental education area. It describes selected elements of managerial accounting applicable to non-profit entities, namely the position and function of the controller, cost types, budgets, costing methods and cost allocation. The work focuses specifically on the controlling of NGOs. In the practical part it analyzes the current processes of the selected nongovernmental nonprofit organization Ekocentrum Koniklec, o.p.s. and creates a new internal system for managing overheads.
Klíčová slova: nongovernmental nonprofit organization; management accounting; cost management; overhead costs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2017
Datum podání práce: 24. 5. 2018
Datum obhajoby: 20. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63399/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: