Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu

Název práce: Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Autor(ka) práce: Kůla, Břetislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je ocenit vybranou akciovou opci. K tomu, aby byl cíl naplněn je nejdříve nutné v první kapitole představit opci jako finanční derivát, vysvětlit základní pojmy související s opcemi, vymezit ostatní druhy opcí (měnové, na futures, na index atd.) a uvést základní opční strategie. Ve druhé kapitole je popsán binomický a Black-Scholesův model, spolu s jejich náležitostmi. V poslední kapitole je vybrána akcie společnosti Facebook, Inc. a následně jsou oceněny tři opce, které se liší svou realizační hodnotou, na danou akcii. Je poukázáno i na konvergenci obou modelů.
Klíčová slova: Black-Scholesův model; Binomický strom; Opce
Název práce: Valuation of an option using binomial and Black-Scholes model
Autor(ka) práce: Kůla, Břetislav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor’s thesis main goal is to value certain stock option. In order to do that, it is vital to explain option as a financial derivative, describe essential terminology, introduce other common types of options (FX options, futures options, index options etc.) and state the most common option strategies. Binomial model and Black-Scholes model are described in the second chapter, along with its key features. The last chapter consists of valuation of Facebook Inc. stock options which differs in strike price, it is also pointed out the convergence of the results provided by both models.
Klíčová slova: Binomial model; Black-Scholes model; Option

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65148/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: