Místní koeficient u daně z nemovitých věcí v ČR

Název práce: Místní koeficient u daně z nemovitých věcí v ČR
Autor(ka) práce: Jeriová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá daní z nemovitých věcí a především místním koeficientem, kterým se násobí výsledná daň. Hlavním cílem práce je zjistit pomocí třech případových studií, jakým způsobem navýšení místního koeficientu ovlivní příjmy daně z nemovitých věcí a obecní rozpočet a zda obce plní účely, na které vynakládají získané prostředky zavedením místního koeficientu. Cíle jsou demonstrovány na třech vybraných obcích - Chrastavě, Semilech a Hrádku nad Nisou. Podařilo se zjistit, že nejvyšší příjmy z daně z nemovitých věcí v přepočtu na obyvatele získává Chrastava a zároveň všechny tři obce vynaložily v zásadě získané prostředky na účely, kterými se občanům zavázaly a nezneužily tak své pravomoci navyšovat příjmy pomocí místního koeficientu.
Klíčová slova: Daň z nemovitých věcí; Místní koeficient; Obec; Rozpočet obce; Pravomoci obce
Název práce: The local coefficient of real estate tax in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Jeriová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with real estate tax and above all the local coefficient, which multiplies the resulting tax. The main aim of this thesis is to find out, with these three case studies, how the increase of the local coefficient will affect the income from the real estate tax, the municipal budget and whether the municipalities fulfill the purposes for which they are using the acquired funds by introducing the local coefficient. The objectives are demonstrated on three selected municipalities - Chrastava, Semily and Hrádek nad Nisou. It has been found that Chrastava earns the highest income from the real estate tax per capita and that all three municipalities have essentially spent the funds for the purposes they have commited to citizens and thus not abusing their powers to raise their income with the local coefficient.
Klíčová slova: municipality; real estate tax; local coefficient; municipal budget; municipal powers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2018
Datum podání práce: 4. 6. 2018
Datum obhajoby: 18. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64598/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: