Zaměstnanecké benefity jako motivační nástroj

Název práce: Zaměstnanecké benefity jako motivační nástroj
Autor(ka) práce: Hosová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nabídek benefitů vybraných firem na Jihlavsku. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu benefit, jejich členění a typy. Následně jsou podrobněji charakterizovány jednotlivé zaměstnanecké výhody a jejich daňový a odvodový dopad. V praktické části jsou nejprve představeny jednotlivé nabídky zkoumaných společností. Poté je provedena jejich komparace. Součástí práce je i dotazníkové šetření, které přináší pohled ze strany zaměstnanců. Na základě toho je provedena analýza současných nabídek a stanovení těch benefitů, které jsou ze strany zaměstnanců nejvíce žádané, a které přispívají ke spokojenosti v práci. V závěru jsou ze zjištěných výsledků analýz navrženy možné kroky vedoucí ke zlepšení systému benefitů vybraných firem.
Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity; odměňování; odměňování
Název práce: Employee benefits as an incentive tool
Autor(ka) práce: Hosová, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzes the selected company offers benefits to Jihlava. The theoretical part contains the definition of benefit, their classification and types. Consequently, the individual employee benefits and their tax and tax impact are described in more detail. In the practical part are first introduced individual offers companies surveyed. Then they are compared. Part of the work is a questionnaire survey, which brings a view from the employees. On the basis of an analysis of current offers and benefits to determine those that are made by employees most desirable, and that contribute to job satisfaction. The conclusion of the analysis of the results suggested possible steps to improve the system of benefits selected companies.
Klíčová slova: tax impacts of benefits; employee benefits; reward of employes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2017
Datum podání práce: 18. 12. 2018
Datum obhajoby: 24. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61318/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: