Analýza majetkové a finanční struktury STRABAG, a.s

Název práce: Analýza majetkové a finanční struktury STRABAG, a.s
Autor(ka) práce: Součková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pevná, Jana
Oponenti práce: Eichler, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je provedení analýzy majetkové a finanční struktury společnosti STRABAG a.s. mezi roky 2013 – 2016 a posouzení majetkově-finanční stability. Práce je rozdělena na dvě části - literární rešerši a aplikační část. Literární rešerše se zabývá majetkovou strukturou akciové společnosti a faktory ovlivňující majetkovou strukturu. Následně se zabývá finanční strukturou, optimální finanční strukturou, pravidly financování a nakonec konkurenčním prostředím. Na základě dat účetních závěrek jsou pro-vedeny horizontální a vertikální analýzy majetkové a finanční struktury, které jsou do-plněné o poměrové ukazatele aktiv a zadluženosti. Dále je posouzena majetkově-finanční stabilita na základě pravidel financování. Nakonec je analyzovaná společnost porovnána s konkurencí.
Klíčová slova: pravidla financování; konkurenční prostředí; Majetková struktura; kapitálová struktura; optimální finanční struktura
Název práce: Analysis of property and financial structure in STRABAG company
Autor(ka) práce: Součková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pevná, Jana
Oponenti práce: Eichler, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to analyze property and financial structures company STRABAG plc. between 2013 - 2016 and to assess property and financial stability. The thesis is divided into two parts - literary research and application part. Literary research deals with the property structure of a joint stock company and factors influencing the ownership structure. It then deals with the financial structure, the optimal financial structure, the funding rules and ultimately the competitive environment. Based on the data of the financial statements, horizontal and vertical analyzes of the property and financial structure, are complemented by the ratio of assets and indebredness. Furthermore, property-financial stability is assessed on the basis of funding rules. Finally, the analyzed company is compared with the competition.
Klíčová slova: Property structure; capital structure; optimal financial structure; funding rules; competitive environment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2017
Datum podání práce: 26. 6. 2018
Datum obhajoby: 11. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60901/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: