Národní kultura a její homogenita

Název práce: Národní kultura a její homogenita
Autor(ka) práce: Drahovzalová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá modelem od Hofstedeho, který využiji pro analýzu Středočeského kraje včetně Prahy. Dále je výzkum zaměřen na homogenity národní kultury z hlediska vzdělání a věku respondentů v kraji. Tato analýza je definována kvantitativní metodikou, a to pomocí dotazníkového šetření. Na základě výsledků dojde k porovnání získaných hodnot mezi jednotlivými věkovými generacemi a celkového vzorku Středočeského kraje.
Klíčová slova: Vzdělání; Hofstedeho dimenze; Věk; Kultura
Název práce: National culture and its homogeneity
Autor(ka) práce: Drahovzalová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the Hofstede´s model which I will use for the analysis of the Central Bohemia Region including Prague. Further research is focused on the homogeneities of the national culture in terms of education and age of respondents in the region. This analysis is defined by a quantitative methodology, using a questionnaire survey. On the basis of the results, the obtained values will be compared between the individual age generations and the total sample of the Central Bohemia Region.
Klíčová slova: Education; Hofstede´s model; Culture; Age

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 28. 6. 2018
Datum obhajoby: 5. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62103/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: