Sociální konstrukce terorismu: Role diskurzu

Název práce: The Social Construction of Terrorism: the Role of Discourse
Autor(ka) práce: Chudoba, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of this master's thesis is to analyse the degree to which refugees were presented as a threat in the online media in the Czech Republic and Austria before and after the terrorist attack conducted on November 13, 2015 in Paris, exploring the effect of the terrorist attack on securitization of refugees in media discourse. Apart from the theory of securitization, agenda-setting theory expanded by the second level is used as a theoretical framework. The primary method used to achieve the specified aim is content analysis; furthermore, the author created the securitization index, which quantifies the extent of the degree of securitization and enables a clear comparison between the two states and periods. The author concludes that the researched degree of securitization considerably increased after the terrorist attack in both states, while in the Czech online media it was higher than in the Austrian online media in both periods.
Klíčová slova: terrorism; securitization; refugee crisis; agenda-setting; social constructivism; content analysis; media discourse
Název práce: Sociální konstrukce terorismu: Role diskurzu
Autor(ka) práce: Chudoba, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat, do jaké míry byli uprchlíci prezentováni jako hrozba v českých a rakouských online médiích před teroristickým útokem, který byl spáchán 13. listopadu 2015 v Paříži, a po něm. Práce tedy zkoumá především efekt tohoto teroristického útoku na míru sekuritizace uprchlíků v mediálním diskurzu. Kromě teorie sekuritizace tvoří teoretický rámec teorie nastolování agendy, rozšířená o druhý stupeň. Primární metoda, která je využita k dosažení vymezeného cíle práce, je kvantitativní obsahová analýza, přičemž autor vytvořil sekuritizační index, který kvantifikuje stupeň sekuritizace, čímž umožňuje porovnání míry sekurizitace ve zkoumaných státech a časových obdobích. Autor dospívá k závěru, že zkoumaná míra sekuritizace se po tomto teroristickém útoku značně zvýšila v obou státech, přičemž v českých online médiích byla vyšší než v rakouských v obou časových obdobích.
Klíčová slova: sociální konstruktivismus; terorismus; uprchlická krize; nastolování agendy; mediální diskurz; obsahová analýza; sekuritizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2016
Datum podání práce: 29. 6. 2018
Datum obhajoby: 4. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57567/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: