Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti

Název práce: Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti
Autor(ka) práce: Mocková, Silvia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Antal, Jarolím
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca sa venuje rozdielom v miere zamestnanosti a nezamestnanosti členských štátov EÚ, štrukturálnym problémom na trhu práce a ich riešeniu v podobe aktívnych politík na trhu práce, ale aj ďalším podporným opatreniam akým je napríklad celoživotné vzdelávanie. Tieto problémy sú ďalej špecificky rozoberané na úrovni dvoch členských štátov Česka a Poľska.
Klíčová slova: miera zamestnanosti; miera nezamestnanosti; Európska stratégia zamestnanosti; štrukturálne problémy na trhu práce; trh práce
Název práce: Active labour market policies in the EU as a tool for fighting unemployment
Autor(ka) práce: Mocková, Silvia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Antal, Jarolím
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The master's thesis deals with the differences in the employment and unemployment rate of the EU member states, structural problems on the labour market and their solution by active labour market policies and other supportive measuers such as life-long learning. These problems are then specifically applied on the level of two memeber states the Czech Republic and Poland.
Klíčová slova: structural problems on the labour market; unemployment rate; employment rate; European Employment strategy; labour market
Název práce: Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti
Autor(ka) práce: Mocková, Silvia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Antal, Jarolím
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se věnuje rozdílům v míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti členských států EU, strukturálním problémům na trhu práce a jejich řešení v podobě aktivních politik na trhu práce, ale i dalším podpůrným opatřením jakým je například celoživotní vzdělávání. Tyto problémy jsou dále specificky rozebrané na úrovni dvou členských států Česka a Polska.
Klíčová slova: trh práce; míra nezaměstnanosti; míra zaměstnanosti; Evropská strategie zaměstnanosti; strukturální problémy na trhu práce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2015
Datum podání práce: 29. 6. 2018
Datum obhajoby: 10. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55416/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: