Návrh implementace CRM systému v neziskové organizaci

Název práce: Návrh implementace CRM systému v neziskové organizaci
Autor(ka) práce: Stefanska, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na implementaci CRM systému ve vybrané organizaci. Samotná práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabírá problematikou CRM, její strategií, hlavními prvky a porovnáním existujících systémů. Na základě literární rešerše je stanoven rámec, důležitý pro naplnění účelů práce. Cíle a metody jejich naplnění jsou popsané v metodologické části, a spočívají v náplní dících cílů:•Prozkoumat teoretické aspekty CRM;•Rozebrat typy systému CRM (tuzemské/zahraniční);•Provést interní a externí analýzy podniku;•Stanovit kritéria pro výběr vhodného systému CRM na základě porovnání požadavků společnosti a výsledů provedení analýz;•Doporučit vhodný systém CRM pro implementaci v dané neziskové organizaci.Pomocí rozhovorů s vedením Muzea fotografie a moderních obrazových médií interní analýzy prostředí a potřeb firmy je zvolen nejvhodnější systém CRM pro tuto organizaci. Detailnější analýzy a jejich výsledky se nacházejí v praktické části práce. Na základě provedených analýz a syntéze odborné literatury jsou naplněni cíle bakalářské práce.
Klíčová slova: CRM; Prvky CRM; Systémy CRM; Bitrix24; Zákazník
Název práce: Proposal of CRM system implementation in a non-profit organization
Autor(ka) práce: Stefanska, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on implementation of CRM system in selected organization. The work itself is divided into three main parts. The first part deals with the problem of CRM, its strategy, the main elements and comparison of existing systems. On the basis of literary research, a framework is defined which is important for the fulfillment of the purposes of the work. Objectives and methods of their fulfillment are described in the methodological part, and consist of the following goals:• Explore the theoretical aspects of CRM;• Discard CRM system types (domestic / foreign);• Perform internal and external business analyzes;• Establish criteria for selecting a suitable CRM system by comparing company requirements and analysis results;• Recommend a suitable CRM for implementation in a given nonprofit organization.Using the interviews with the management of the Museum of Photography and modern video media, the in-house analysis of the environment and the company's needs is the most suitable CRM system for this organization. More detailed analyzes and their results are found in the practical part of the thesis. On the basis of the analyzes and synthesis of the scientific literature, the aims of the baccalaureate work are fulfilled.
Klíčová slova: CRM; Elements of CRM,; CRM Systems; Customer; Bitrix24

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 4. 2017
Datum podání práce: 3. 7. 2018
Datum obhajoby: 7. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61788/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: