Folklorismus v turismu Prahy, úroveň nabídky a její proměny pod tlakem trhu

Název práce: Folklorismus v turismu Prahy, úroveň nabídky a její proměny pod tlakem trhu
Autor(ka) práce: Lengálová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boučková, Jana
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice využití prvků tradiční lidové kultury v turismu Prahy. Je zaměřena na hudebně-taneční folklorní večery a tematické procházky po Praze. Cílem práce je zhodnotit úroveň nabídky a poptávky v oblasti slovesného a hudebně-tanečního folklorismu v turismu Prahy. K tomu slouží výzkumné metody pozorování, dotazování, rozhovory a analýza dokumentů. Práce je rozdělena do dvou částí, v teoretické části se věnuji teoretickým poznatkům k dané problematice, následná aplikační část je věnována konkrétním projevům folklorismu v turismu Prahy, jejich charakteristice a zhodnocení. Na základě výsledků výzkumů jsou podány návrhy, které by mohly přispět ke zkvalitnění a rozšíření nabídky těchto specifických služeb v turismu Prahy.
Klíčová slova: folklor; folklorismus; turismus; Praha; výzkum trhu; nabídka; poptávka
Název práce: Folklore in Prague tourism, a supply level and its changes caused by market pressure
Autor(ka) práce: Lengálová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Boučková, Jana
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master’s thesis dedicates to the use of traditional folk cultures in tourism in Prague. It is focused on music-dance folk evenings and thematic tours in Prague. The aim of the thesis is to evaluate the level of supply and demand in the area of verbal and musical-dance folklore in Prague tourism. Research methods of observation, questioning, interviewing and document analysis were used for this purpose. The thesis is divided into two parts, the theoretical part is devoted to the theoretical knowledge of given topic, subsequent application part is applied to concrete manifestations of folklore in Prague tourism, their characteristics and evaluation. Based on results of the research, suggestions that could contribute to improving and expanding of the offer of these specific services are presented.
Klíčová slova: folklore; folklorism; tourism; Prague; market research; supply; demand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2017
Datum podání práce: 23. 8. 2018
Datum obhajoby: 12. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63413/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: