Analýza vývoje cen na českém trhu nemovitostí v letech 2000 - 2017 - blíží se realitní bublina?

Název práce: Analýza vývoje cen na českém trhu nemovitostí v letech 2000 - 2017 - blíží se realitní bublina?
Autor(ka) práce: Klumplerová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na cenový vývoj rezidenčního trhu v České republice v období 2000 – 2017 se zaměřením na realitní trhy v Praze a Zlínském kraji. Tento vývoj je analyzován pomocí komparace s vývojem fundamentálních faktorů strany poptávky a nabídky na trhu s bytovými nemovitostmi. Identifikace cenové bubliny na rezidenčním trhu je provedena pomocí Hodrick Prescottova filtru. Závěr práce je věnován komparaci cenového vývoje na trhu s bydlením s pobaltským státem Litva. Zjištěné výsledky naznačují rychlejší tempo růstu cen bytových nemovitostí v ČR nekorelujících s fundamentálními faktory, především na trhu Praze, kde je taktéž identifikována cenová bublina ke konci sledovaného období.
Klíčová slova: Hypoteční trh; Rezidenční trh; Cenová bublina
Název práce: The analysis of the house price development of the czech real estate market 2000 - 2017. Is there a possibility of price bubble?
Autor(ka) práce: Klumplerová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the price development of the residential market in the Czech Republic between 2000 and 2017 specially on the real estate markets in Prague and Zlín region. This development is analyzed by comparison with the fundamental factors of demand and supply side of the real estate market. The price bubble identification on the residential market is realized by using the Hodrick Prescott filter. The conclusion of the thesis is devoted to the comparison of the price development in the housing market with the Baltic state of Lithuania. The observed results indicate a faster growth rate of the housing prices in Czech Republic which do not correlate with analyzed fundamental factors especially in the Prague market where the price bubble is identified at the end of the monitored period.
Klíčová slova: Mortgage market; Price bubble; Residential market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2017
Datum podání práce: 28. 8. 2018
Datum obhajoby: 20. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62079/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: