Analýza činnosti manažera první linie ve vybraném podniku

Název práce: Analýza činnosti manažera první linie ve vybraném podniku
Autor(ka) práce: Strnadová, Magdalena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Motlová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou činnosti manažerů první linie ve vybraném podniku. Cílem práce je zanalyzovat a identifikovat pracovní činnosti prvoliniových manažerů ve vybraném výrobním podniku a následná tvorba a vyhodnocení časových snímků pracovního dne jednotlivých manažerů. Pro analýzu činností a tvorbu časových snímků pracovního dne byly jako metodologický aparát využity metody pozorování, individuální rozhovory s jednotlivými manažery první linie a rozhovor s vedoucí personálního útvaru vybraného podniku. Jednotlivé analýzy jsou shrnuty v souboru případových studií. Výsledky časových snímků pracovního dne mají sloužit jako detailnější přehled o výkonu práce jednotlivých manažerů první linie a to jak pro vedení podniku, tak pro každého konkrétního manažera.
Klíčová slova: analýza pracovní činnosti; manažer první linie; časový snímek pracovního dne; vedoucí směny
Název práce: Activity Analysis of First-line Managers in the Chosen Organization
Autor(ka) práce: Strnadová, Magdalena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Motlová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the analysis of the activities of first-line managers in the chosen organization. The aim of the thesis is to analyze and identify the work activities of first-line managers in the chosen manufacturing organization and a consecutive creation and review of time frames of a workday of individual managers. The methodologies used for the analysis and the creation of time frames of workdays were observations, individual conversations with the first-line managers and an interview with the head of human resources department of the chosen organization. The individual analyzes are summarized in a set of case studies. The results of the time frames of work day are supposed to serve as a detailed performance overview of the individual first-line managers for the organization management as well as every single manager.
Klíčová slova: first-line manager; time frame of a workday; shift leader; analysis of work activities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2018
Datum podání práce: 31. 10. 2018
Datum obhajoby: 24. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: