Integration and Regulation of Financial Markets (A Case of an Insurance Market)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Integration and Regulation of Financial Markets (A Case of an Insurance Market)
Autor práce:
Čarný, Ján
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Kadeřábková, Božena
Osoba oponující práci:
Daňhel, Jaroslav; Vostatek, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Podle ekonomické teorie by spotřebitelé měli snížit poptávku po statcích dlouhodobé spotřeby u firem s vyšším rizikem budoucí insolvence. Na českém pojišťovacím trhu byla zavedena nová regulace nutící pojišťovny publikovat kvartálně detailní údaje o svém finančním zdraví aj., ve snaze umožnit spotřebiteli pojištění (dlouhodobý statek) reagovat na ně svou poptávkou. Tato disertace ekonometricky testuje panel kvartálních prodejů pojišťoven na českém trhu ve třech segmentech (životní, neživotní, automobilové) na citlivost na publikované finanční zdraví. Při standardních proměnných kontrolujících poptávku po pojištění nemají publikovaná data žádný vliv na spotřebitelskou poptávku, a to v žádné ze tří možných specifikací toho, co přesně spotřebitel v datech hledá. Disertace také analyzuje již existující alternativy nové regulace, jež i bez ní pomáhají chránit spotřebitele před insolvencí pojišťovny, a ukazuje, že odstranění regulace může být čistým společenským výnosem. To ukazují i zahraniční výzkum, který také napovídá, že jisté aspekty analyzované nové regulace (např. v kontextu cenotvorby dle pohlaví pojištěné(ho)) mohou v důsledku zvýšit, nikoli snížit riziko finančních problémů pojišťoven. Analýza vyvozuje hospodářskopolitická doporučení.
Klíčová slova:
regulace; finanční zdraví; spotřebitelská poptávka; pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 4. 2015
Datum podání práce:
29. 11. 2018
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Oponentura:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.