Politická komunikace a mediální obraz tradičních a tzv. anti-establishmentových stran v kontextu voleb do PS ČR 2017

Název práce: Politická komunikace a mediální obraz tradičních a tzv. anti-establishmentových stran v kontextu voleb do PS ČR 2017
Autor(ka) práce: Fuksová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fleissner, Kamil
Oponenti práce: Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je identifikovat odlišnosti v politické komunikaci dvou tradičních (ODS, ČSSD) a dvou anti-establishmentových (ANO, Piráti) českých politických stran, a to v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2017. Dále jsou v práci analyzovány mediální obrazy jmenovaných stran v celostátních tištěných denících MF Dnes a Právo. Diplomová práce je strukturovaná do tří základních kapitol. Předmětem první kapitoly je vymezení základní terminologie spojené s politickým marketingem. Druhá kapitola je věnována vztahu politiky a médií, a tomu, jakým způsobem se vzájemně ovlivňují. Ve třetí empiricko-analytické kapitole je věnován prostor marketingovým kampaním vybraných politických stran a interpretaci výsledků obsahové analýzy, v rámci které byly kódovány články z deníků Právo a MF Dnes vydané před volbami.
Klíčová slova: politický marketing; volební kampaň; volby do Poslanecké sněmovny 2017; anti-establishmentové strany; obsahová analýza
Název práce: Political communication and media image of traditional and so-called anti-establishment parties in the context of elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic 2017
Autor(ka) práce: Fuksová, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fleissner, Kamil
Oponenti práce: Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to identify differences in the political communication of two traditional (ODS, CSSD) and two anti-establishment (ANO, Pirates) Czech political parties, in the context of elections to the Chamber of Deputies in autumn 2017. In addition, media image of the nominated parties will be analyzed through the national newspapers MF Dnes and Právo. The thesis is structured into three chapters. The first chapter focuses on the basic terminology associated with political marketing. The second chapter deals with politics and media relations and how they interact with each other. The third empirical-analytical chapter is devoted to the marketing campaigns of selected political parties. Followed by the interpretation of content analysis results in which articles from pre-election daily newspapers (MF Dnes and Právo) were coded.
Klíčová slova: political marketing; election campaign; elections to the Chamber of Deputies 2017; anti-establishment parties; content analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2018
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 4. 2. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64613/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: