Propagace Mexika na zahraničních trzích

Název práce: Propagace Mexika na zahraničních trzích
Autor(ka) práce: Kolář, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Chaloupková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnocení dosavadního postavení Mexika a jeho komunikace v mezinárodním cestovním ruchu ve vztahu k zahraničním trhům. Dílčími cíli jsou charakteristika současné situace, konkurenceschopnost cestovního ruchu v zemi, identifikace cílové skupiny a návrh komunikačních strategií směrem potenciální turistům v České republice. O problematice destinačního managementu a marketingu hovoří část teoretická. Na tuto část navazuje analytická sekce, jejíž součástí je situační analýza Mexika z hlediska cestovního ruchu a následný výzkum zabývající se turistickou percepcí této země. Na základě výzkumu jsou v závěru doporučeny strategie a techniky pro efektivní marketingovou komunikaci směrem k České republice.
Klíčová slova: Mexiko; Komunikační mix; Destinační marketing
Název práce: Propagation of Mexico towards international markets
Autor(ka) práce: Kolář, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Chaloupková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the diploma thesis is to evaluate the position of Mexico and its communication in international tourism in relation to international markets. Partial objectives are characteristics of the current situation, competitiveness of tourism in the country, identification of the target group and suggestion of communication strategies towards potential tourists in Czech Republic. The theoretical part consists of destination management and marketing. This section is followed by an analytical section, which includes Mexico's situational analysis of tourism and a research of tourist perceptions of the country. Based on this research, strategies and techniques for effective marketing communication towards the Czech Republic are recommended.
Klíčová slova: Destination marketing; Mexico; Communication mix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2018
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 17. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64389/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: