Komunikační strategie festivalu Štěrkovna Open Music 2019

Název práce: Komunikační strategie festivalu Štěrkovna Open Music 2019
Autor(ka) práce: Farářová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Bártová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci komunikace festivalu Štěrkovna Open Music a jeho konkurence, vyhodnotit ji a následně navrhnout strategii a doporučení pro rok 2019. Na začátku práce jsou obecně charakterizovány marketingové a komerční komunikace, popsána problematika marketingového výzkumu a SWOT analýzy, která byla v práci použita. Ve druhé části práce je představena česká festivalová hudební scéna a festival Štěrkovna Open Music. Dále je provedena analýza současné situace komunikace festivalu na jednotlivých kanálech a provedena analýza konkurence. V rámci zpracování práce bylo také provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření. Na základě těchto výstupů jsou formulovány cíle, návrhy a doporučení pro komunikační strategii pro rok 2019. Mezi ty patří zejména sjednocení a provázání komunikace mezi jednotlivými kanály a zvýšení povědomí o Štěrkovna Open Music jako o festivalu mimořádných projektů.
Klíčová slova: komerční komunikace; komunikační strategie; dotazníkové šetření; Štěrkovna Open Music; hudební festival
Název práce: Communication Strategy of Štěrkovna Open Music 2019 Festival
Autor(ka) práce: Farářová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Bártová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this Master’s Thesis is to analyze current situation of the communication of Štěrkovna Open Music festival and its competitors, valuate it and then prepare recommendations and strategy for the year 2019. Marketing and commercial communications are characterized in the first part of the paper, next is described the marketing research same as the SWOT analysis which was used in this paper. In the second part is presented Czech music festival’s scene and Štěrkovna Open Music festival. Analysis of the current situation of communication follows along with competitor’s analysis. In the framework of this paper, a questionnaire field survey was also carried out. Based on these outcomes are formulated goals and recommendations for communication strategy in 2019. Among recommendations is to manage better cooperation between channels, unite communication and raise awareness about Štěrkovna Open Music as Festival of Extraordinary Projects.
Klíčová slova: Communication Strategy; Štěrkovna Open Music; Survey; Music Festival; Commercial Communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 15. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64211/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: