Diversity management a nábor pracovníků

Název práce: Diversity management a nábor pracovníků
Autor(ka) práce: Padabed, Mariia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Surynek, Alois
Oponenti práce: Motlová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu managementu diverzity vybrané společnosti, konktrétně společnosti Siemens v České republice, a také zkoumá vliv managementu diverzity při náborech zaměstnanců. V teoretické části jsou vysvětleny definice, týkající se tématu diverzity a její řízení a shrnuta základní teoretická východiska. V empirické části je provedena analýza empirických údajů společnosti a hodnocení managementu diverzity na pracovišti z pohledů manažerů, kteří se podílejí na náborech. Jak vyplynulo z analýzy, koncept managementu diverzity je uplatňován a je zapojen do firemní strategie společnosti. Přínosem práce je hlavně zjištění výhod diverzifikované pracovní síly a charakteru vnímání diverzity ze strany manažerů při náborech nových zaměstnanců.
Klíčová slova: Diverzita; Management diverzity; Řízení různorodosti; Genderová/věková/etnická diverzita; work-life balance; politika rovných příležitostí; pozitivní diskriminace; předpojatost; Nábory; Centrum sdílených služeb
Název práce: Diversity management and recruitment
Autor(ka) práce: Padabed, Mariia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Surynek, Alois
Oponenti práce: Motlová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is aimed to analyze diversity management in chosen company, specifically in Siemens company in Czech Republic, and also to study the impact of diversity management during the hiring process. In the theoretical part definitions related to diversity and its management are explained and the theoretical basis is summarized. In the empirical part the analysis of company’s empirical data and evaluation of diversity management in the workplace were conducted. As emerged from analysis concept of diversity management is exercised and integrated in company’s strategy. The thesis will benefit from detection of advantages from diverse workforce and perception level of diversity from managers‘ point of view during hiring of new employees.
Klíčová slova: Work-life balance; Equal opportunities policy; Gender/age/ethnic diversity; Positive discrimination; Bias; Recruitment; Shared services centre; Diversity; Diversity management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 22. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63483/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: