Komunikační nástroje filmového marketingu

Název práce: Komunikační nástroje filmového marketingu
Autor(ka) práce: Měska, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Zelený, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce Komunikační nástroje filmového marketingu je zjistit, jak jsou návštěvníci kin ovlivňováni různými druhy marketingové komunikace filmové tvorby. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy marketingu a jejich aplikací v kinematografii. Dále se soustředí na jednotlivé formy marketingové propagace a popisuje jejich specifické využití v oblasti filmu. Praktickou část práce tvoří analýza dat z dotazníkového šetření, které je zaměřené na vliv konkrétních komunikačních nástrojů na návštěvníky multikina CineStar Anděl.
Klíčová slova: komunikační nástroje; film; filmový marketing; komunikace
Název práce: Communication Tools of Film Marketing
Autor(ka) práce: Měska, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Zelený, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of the bachelor thesis Communication Tools of Film Marketing is to find out how cinema visitors are influenced by various types of marketing communications of the film industry. The theoretical part deals with basic concepts of marketing and their use in cinematography. It also focuses on various forms of marketing promotion and describes their specific use in the field of film. The practical part of the thesis is the analysis of data from the questionnaire survey, which focuses on the influence of specific communication tools on visitors of CineStar Anděl.
Klíčová slova: film; film marketing; communication; communication tools

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2018
Datum podání práce: 9. 12. 2018
Datum obhajoby: 24. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67425/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: