Analýza a návrh marketingové strategie společnosti CZ TOP TRADE s.r.o

Název práce: Analýza a návrh marketingové strategie společnosti CZ TOP TRADE s.r.o
Autor(ka) práce: Hrabovský, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Müllerová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jak plyne z názvu, diplomová práce Analýza a návrh marketingové strategie společnosti CZ TOP TRADE s.r.o. se zabývá nastavením správné marketingové strategie podniku působícího na trhu B2B ve strojírenském odvětví. Pro zjištění vazeb působících na tomto trhu jsem využil analýzu makrookolí v podobě PEST analýzy, mikrookolí pomocí Porterova modelu 5 sil, výstupy analýz jsem spojil ve SWOT analýzy a pomocí GAP analýzy jsem stanovil aktuální a požadovaný stav v budoucnu. Rozdíl mezi jednotlivými stavy jsem se rozhodl řešit z taktického pohledu a vyžil jsem produktový mix, resp. jeho část, a to komunikační mix. Stanovil jsem varianty řešení v podobě jednotlivých typů komunikace a to: osobní prodej, direct marketing, print, OOH, online spolu s rozpočtem. Na závěr jsem došel k názoru, že společnost je schopna pomocí výše zmíněných typů kampaní splnit stanovené cíle a dosáhnout požadovaného stavu v budoucnu.
Klíčová slova: Marketing; Marketingová strategie; Marketingové cíle
Název práce: Analysis and design of marketing strategy of CZ TOP TRADE Ltd
Autor(ka) práce: Hrabovský, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Müllerová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
As it follows from the title, the thesis Analysis and design of the marketing strategy of CZ TOP TRADE Ltd. is concerned with setting the right marketing strategy for an enterprise operating on the B2B market in the engineering sector. In order to find out the links on this market, I used external analysis in the form of PEST analysis, internal analysis with Porter's Five Forces, then I combined the analytical outputs in SWOT analysis then I set the current and required status in the future using GAP analysis. I have decided to solve the difference between the given situations from a tactical point of view and have utilized a product mix, respectively. its part, called the communication mix. I have set up variants of solutions in the form of individual types of communication: personal sales, direct marketing, print, OOH, online along with the budget. Finally, I came to the conclusion that the company is able to achieve the set goals and desired status in the future through the above-mentioned campaign types.
Klíčová slova: Marketing; Marketing strategy; Marketing objectives

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2018
Datum podání práce: 12. 12. 2018
Datum obhajoby: 23. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66182/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: